Sequence of the Hebrew Text of 1Ki 6:1-38 and 2Ch 3:1-14

Version Date: March 14, 2024

(2Ch 3:1) ויחל שלמה לבנות את בית יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי

(1Ki 6:1) ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים ...

(2Ch 3:2) ויחל לבנות ...

(1Ki 6:1) ... בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני ...  1

(2Ch 3:2) ... בחדש השני בשני בשנת ארבע ...  1

(1Ki 6:1) ... למלך שלמה על ישראל ...

(2Ch 3:2) ... למלכותו

(1Ki 6:1) ... ויבן הבית ליהוה

(2Ch 3:3) ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלהים ...

(1Ki 6:2) והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ...

(2Ch 3:3) ... הארך אמות במדה הראשונה ...

(1Ki 6:2) ... ששים אמה ...

(2Ch 3:3) ... אמות ששים ...

(1Ki 6:2) ... ארכו ...

(1Ki 6:2) ... ועשרים רחבו ...

(2Ch 3:3) ... ורחב אמות עשרים

(1Ki 6:2) ... ושלשים אמה קומתו

(1Ki 6:3) והאולם ...

(2Ch 3:4) והאולם ...

(2Ch 3:4) ... אשר ...

(1Ki 6:3) ... על פני ...

(2Ch 3:4) ... על פני ...

(1Ki 6:3) ... היכל הבית ...

(1Ki 6:3) ... עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית ...  2

(2Ch 3:4) ... הארך על פני רחב הבית אמות עשרים ...  2

(1Ki 6:3) ... עשר באמה רחבו על פני הבית

(2Ch 3:4) ... והגבה מאה ועשרים ...

(1Ki 6:4) ויעש לבית חלוני שקפים אטומים

(1Ki 6:5) ויבן על קיר הבית יצוע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב

(1Ki 6:6) היצוע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית

(1Ki 6:7) והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו

(1Ki 6:8) פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים

(1Ki 6:9) ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים

(1Ki 6:10) ויבן את היצוע על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים

(1Ki 6:11) ויהי דבר יהוה אל שלמה לאמר

(1Ki 6:12) הבית הזה אשר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם והקמתי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך

(1Ki 6:13) ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל

(1Ki 6:14) ויבן שלמה את הבית ויכלהו  3

(1Ki 6:15) ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים

(1Ki 6:16) ויבן את עשרים אמה מירכותי הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים

(1Ki 6:17) וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני

(1Ki 6:18) וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה  4

(2Ch 3:4) ... ויצפהו מפנימה זהב טהור  5

(1Ki 6:19) ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית יהוה

(2Ch 3:5) ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים ...  6

(1Ki 6:20) ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז  7

(1Ki 6:21) ויצף שלמה את הבית מפנימה ...

(2Ch 3:5) ... ויחפהו ...

(1Ki 6:21) ... זהב ...

(2Ch 3:5) ... זהב ...

(1Ki 6:21) ... סגור ...

(2Ch 3:5) ... טוב ...

(2Ch 3:5) ... ויעל עליו תמרים ושרשרת

(2Ch 3:6) ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים

(2Ch 3:7) ויחף את הבית הקרות הספים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים על הקירות

(1Ki 6:21) ... ויעבר ברתיקות זהב לפני הדביר ...

(2Ch 3:8) ויעש את בית קדש הקדשים ארכו על פני רחב הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ...

(1Ki 6:21) ... ויצפהו זהב

(2Ch 3:8) ... ויחפהו זהב ...

(2Ch 3:8) ... טוב לככרים שש מאות

(2Ch 3:9) ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב

(1Ki 6:22) ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח אשר לדביר צפה זהב

(1Ki 6:23) ויעש ...

(2Ch 3:10) ויעש ...

(1Ki 6:23) ... בדביר ...

(2Ch 3:10) ... בבית קדש הקדשים ...

(1Ki 6:23) ... שני כרובים ...

(2Ch 3:10) ... כרובים שנים ...

(1Ki 6:23) ... עצי שמן ...

(2Ch 3:10) ... מעשה צעצעים ...

(1Ki 6:23) ... עשר אמות קומתו

(2Ch 3:10) ... ויצפו אתם זהב

(2Ch 3:11) וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים ...

(1Ki 6:24) וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית ...

(2Ch 3:11) ... כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר

(2Ch 3:12) וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר

(1Ki 6:24) ... עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו

(1Ki 6:25) ועשר באמה הכרוב השני ...

(2Ch 3:13) כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על רגליהם ופניהם לבית

(1Ki 6:25) ... מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים

(1Ki 6:26) קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני

(1Ki 6:27) ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף

(1Ki 6:28) ויצף את הכרובים זהב

(2Ch 3:14) ויעש את הפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים

(1Ki 6:29) ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון

(1Ki 6:30) ואת קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון

(1Ki 6:31) ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית

(1Ki 6:32) ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב

(1Ki 6:33) וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית

(1Ki 6:34) ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים

(1Ki 6:35) וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על המחקה

(1Ki 6:36) ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים

(1Ki 6:37) בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו

(1Ki 6:38) ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו ויבנהו שבע שניםEndnotes:

(1) Considering 1Ki 6:1 and 2Ch 3:2, the latter adds the detail that the construction began on the second day of the month. [Back]

(2) Comparing 1Ki 6:1 and 2Ch 3:2, the latter emphasizes that the length of the porch equaled the width of the house. The porch was 20 cubits long (1Ki 6:3, 2Ch 3:4), 10 cubits wide (1Ki 6:3), and 120 cubits high (2Ch 3:4). [Back]

(3) 1Ki 6:14 refers to the completion of the outer walls and of the roof. As the passage indicates in the subsequent verses, the construction continued on the inside of the building. [Back]

(4) In 1Ki 6:18, understanding וארז אל הבית פנימה as meaning "and the cedar wood towards the inside of the house," the text speaks about the porch and indicates that it was paneled with cedar wood. Thus, when the porch was overlaid with gold, the gold was applied over the cedar wood; see the note (5) below. [Back]

(5) 2Ch 3:4 does not imply that the porch was overlaid with gold before the rest of the temple. This can be seen by considering the tense of חפה "he overlaid" in the next verse; since the tense is not the imperfect, 2Ch 3:5 does not indicate that he overlaid with wood the main room after he overlaid with gold the porch. See also the note (4) above. [Back]

(6) As stated in 2Ch 3:5, the house was paneled with עץ ברושים, which has been translated "cypress wood." Since the walls were made out of cedar wood (1Ki 6:15), the cypress wood was applied over the cedar wood. The cedar wood was used where strength was required: for the walls of the temple (1Ki 6:15-16), the roof (1Ki 6:9), the porch (1Ki 6:18), and to attach a building extension to the temple walls (1Ki 6:10). The altar of incense was also paneled with cedar wood (1Ki 6:20). Cypress wood was used to panel the walls of the temple (2Ch 3:5), and to make the floor (1Ki 6:15) and the doors at the entrance of the temple (1Ki 6:34). [Back]

(7) The phrase ולפני הדביר "and in front of the inner sanctuary" of 1Ki 6:20 indicates that the verse is not about the inner sanctuary but about the space in front of it. Confirming this observation is the fact that if 1Ki 6:20 is interpreted as speaking of the inner sanctuary, then the text would imply that the inner sanctuary was overlaid with gold twice: once in 1Ki 6:20, and then again in 1Ki 6:21. However, as it stands, the text states that the inner sanctuary was overlaid with gold at the time of 1Ki 6:21, and that before this, the space in front of it was overlaid with gold at the time of 1Ki 6:20. The space mentioned in 1Ki 6:20 had a length of 20 cubits and a width of 20 cubits, just like the inner sanctuary. As expected, this space had the altar of incense; the altar was first paneled with cedar wood (1Ki 6:20), and then overlaid with gold (1Ki 6:22). [Back]


Home