Sequence of 2Sa 10:1-11:1, 2Sa 12:26-31, and 1Ch 19:1-20:3

Version Date: November 29, 2021. (Date of First Version: November 12, 2021.)

(2Sa 10:1) ויהי אחרי כן וימת ...

(1Ch 19:1) ויהי אחרי כן וימת ...

(1Ch 19:1) ... נחש ...

(2Sa 10:1) ... מלך בני עמון וימלך ...

(1Ch 19:1) ... מלך בני עמון וימלך ...

(2Sa 10:1) ... חנון ...

(2Sa 10:1) ... בנו תחתיו

(1Ch 19:1) ... בנו תחתיו

(2Sa 10:2) ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש ...

(1Ch 19:2) ויאמר דויד אעשה חסד עם חנון בן נחש ...

(1Ch 19:2) ... כי עשה אביו עמי חסד ...

(2Sa 10:2) ... כאשר עשה אביו עמדי חסד ...

(2Sa 10:2) ... וישלח דוד ...

(1Ch 19:2) ... וישלח דויד ...

(1Ch 19:2) ... מלאכים ...

(2Sa 10:2) ... לנחמו ...

(1Ch 19:2) ... לנחמו ...

(1Ch 19:2) ... על אביו ...

(2Sa 10:2) ... ביד עבדיו אל אביו ...

(1Ch 19:2) ... ויבאו עבדי דויד אל ארץ בני עמון אל חנון לנחמו  1

(2Sa 10:2) ... ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון  1

(2Sa 10:3) ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדניהם המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלוא בעבור חקר את העיר ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך  2

(1Ch 19:3) ויאמרו שרי בני עמון לחנון המכבד דויד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך  2

(2Sa 10:4) ויקח חנון את עבדי דוד ...

(1Ch 19:4) ויקח חנון את עבדי דויד ...

(1Ch 19:4) ... ויגלחם ...

(2Sa 10:4) ... ויגלח את חצי זקנם ...

(2Sa 10:4) ... ויכרת את מדויהם בחצי ...

(1Ch 19:4) ... ויכרת את מדויהם בחצי ...

(1Ch 19:4) ... עד המפשעה ...

(2Sa 10:4) ... עד שתותיהם ...

(2Sa 10:4) ... וישלחם

(1Ch 19:4) ... וישלחם

(1Ch 19:5) וילכו ויגידו לדויד על האנשים ...

(2Sa 10:5) ויגדו לדוד ...

(2Sa 10:5) ... וישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד ...

(1Ch 19:5) ... וישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד ...

(1Ch 19:5) ... אשר ...

(2Sa 10:5) ... יצמח ...

(1Ch 19:5) ... יצמח ...

(2Sa 10:5) ... זקנכם ושבתם

(1Ch 19:5) ... זקנכם ושבתם

(2Sa 10:6) ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד וישלחו בני עמון וישכרו את ארם בית רחוב ואת ארם צובא עשרים אלף רגלי ואת מלך מעכה אלף איש ואיש טוב שנים עשר אלף איש 3

(2Sa 10:7) וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגברים 4

(2Sa 10:8) ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער וארם צובא ורחוב ואיש טוב ומעכה לבדם בשדה 5

(2Sa 10:9) וירא יואב כי היתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור ויבחר מכל בחורי בישראל ויערך לקראת ארם 6

(2Sa 10:10) ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערך לקראת בני עמון

(2Sa 10:11) ויאמר אם תחזק ארם ממני והיתה לי לישועה ואם בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך

(2Sa 10:12) חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה יעשה הטוב בעיניו

(2Sa 10:13) ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם וינסו מפניו 7

(2Sa 10:14) ובני עמון ראו כי נס ארם וינסו מפני אבישי ויבאו העיר וישב יואב מעל בני עמון ויבא ירושלם

(1Ch 19:6) ויראו בני עמון כי התבאשו עם דויד וישלח חנון ובני עמון אלף ככר כסף לשכר להם מן ארם נהרים ומן ארם מעכה ומצובה רכב ופרשים  3

(1Ch 19:7) וישכרו להם שנים ושלשים אלף רכב ואת מלך מעכה ואת עמו ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה

(1Ch 19:8) וישמע דויד וישלח את יואב ואת כל צבא הגבורים  4

(1Ch 19:9) ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח העיר והמלכים אשר באו לבדם בשדה  5

(1Ch 19:10) וירא יואב כי היתה פני המלחמה אליו פנים ואחור ויבחר מכל בחור בישראל ויערך לקראת ארם  6

(1Ch 19:11) ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערכו לקראת בני עמון

(1Ch 19:12) ויאמר אם תחזק ממני ארם והיית לי לתשועה ואם בני עמון יחזקו ממך והושעתיך

(1Ch 19:13) חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה הטוב בעיניו יעשה

(1Ch 19:14) ויגש יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה וינוסו מפניו  7

(1Ch 19:15) ובני עמון ראו כי נס ארם וינוסו גם הם מפני אבשי אחיו ויבאו העירה ויבא יואב ירושלם

(2Sa 10:15) וירא ארם כי נגף לפני ישראל ויאספו יחד 8

(2Sa 10:16) וישלח הדדעזר ויצא את ארם אשר מעבר הנהר ויבאו חילם ושובך שר צבא הדדעזר לפניהם

(2Sa 10:17) ויגד לדוד ויאסף את כל ישראל ויעבר את הירדן ויבא חלאמה ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו 9

(2Sa 10:18) וינס ארם מפני ישראל ויהרג דוד מארם שבע מאות רכב וארבעים אלף פרשים ואת שובך שר צבאו הכה וימת שם 10

(1Ch 19:16) וירא ארם כי נגפו לפני ישראל וישלחו מלאכים ויוציאו את ארם אשר מעבר הנהר ושופך שר צבא הדדעזר לפניהם  8

(1Ch 19:17) ויגד לדויד ויאסף את כל ישראל ויעבר הירדן ויבא אלהם ויערך אלהם ויערך דויד לקראת ארם מלחמה וילחמו עמו  9

(1Ch 19:18) וינס ארם מלפני ישראל ויהרג דויד מארם שבעת אלפים רכב וארבעים אלף איש רגלי ואת שופך שר הצבא המית  10

(2Sa 10:19) ויראו ...

(1Ch 19:19) ויראו ...

(1Ch 19:19) ... עבדי הדדעזר ...

(2Sa 10:19) ... כל המלכים עבדי הדדעזר ...

(2Sa 10:19) ... כי נגפו לפני ישראל ...

(1Ch 19:19) ... כי נגפו לפני ישראל ...

(1Ch 19:19) ... וישלימו עם דויד ויעבדהו ...

(2Sa 10:19) ... וישלמו את ישראל ויעבדום ...

(2Sa 10:19) ... ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון

(1Ch 19:19) ... ולא אבה ארם להושיע את בני עמון עוד

(2Sa 11:1) ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל ... 11

(1Ch 20:1) ויהי לעת תשובת השנה לעת צאת המלכים וינהג יואב את חיל הצבא ...  11

(2Sa 11:1) ... וישחתו את בני עמון ... 12

(1Ch 20:1) ... וישחת את ארץ בני עמון ...  12

(1Ch 20:1) ... ויבא ...

(2Sa 11:1) ... ויצרו על רבה ...

(1Ch 20:1) ... ויצר את רבה ...

(2Sa 11:1) ... ודוד יושב בירושלם  13

(1Ch 20:1) ... ודויד ישב בירושלם ...  13

(2Sa 12:26) וילחם יואב ברבת בני עמון וילכד את עיר המלוכה

(2Sa 12:27) וישלח יואב מלאכים אל דוד ויאמר נלחמתי ברבה גם לכדתי את עיר המים

(2Sa 12:28) ועתה אסף את יתר העם וחנה על העיר ולכדה פן אלכד אני את העיר ונקרא שמי עליה

(2Sa 12:29) ויאסף דוד את כל העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה

(1Ch 20:1) ... ויך יואב את רבה ויהרסה

(2Sa 12:30) ויקח ...

(1Ch 20:2) ויקח ...

(1Ch 20:2) ... דויד ...

(2Sa 12:30) ... את עטרת מלכם מעל ראשו ...

(1Ch 20:2) ... את עטרת מלכם מעל ראשו ...

(1Ch 20:2) ... וימצאה ...

(2Sa 12:30) ... ומשקלה ככר זהב ...

(1Ch 20:2) ... משקל ככר זהב ...

(1Ch 20:2) ... ובה ...

(2Sa 12:30) ... ואבן יקרה ותהי על ראש דוד ושלל העיר הוציא הרבה מאד

(1Ch 20:2) ... אבן יקרה ותהי על ראש דויד ושלל העיר הוציא הרבה מאד

(2Sa 12:31) ואת העם אשר בה הוציא ...

(1Ch 20:3) ואת העם אשר בה הוציא ...

(1Ch 20:3) ... וישר ...  14

(2Sa 12:31) ... וישם ...

(2Sa 12:31) ... במגרה ...

(1Ch 20:3) ... במגרה ...

(2Sa 12:31) ... ובחרצי ...

(1Ch 20:3) ... ובחריצי ...

(2Sa 12:31) ... הברזל ...

(1Ch 20:3) ... הברזל ...

(2Sa 12:31) ... ובמגזרת ...

(1Ch 20:3) ... ובמגרות ...

(2Sa 12:31) ... הברזל ...

(2Sa 12:31) ... והעביר אותם במלכן ...  14

(2Sa 12:31) ... וכן יעשה ...

(1Ch 20:3) ... וכן יעשה ...

(1Ch 20:3) ... דויד ...

(2Sa 12:31) ... לכל ערי בני עמון וישב דוד וכל העם ירושלם

(1Ch 20:3) ... לכל ערי בני עמון וישב דויד וכל העם ירושלםNotes:

(1) Comparing ויבאו עבדי דוד ארץ בני עמון in 2Sa 10:2 and ויבאו עבדי דויד אל ארץ בני עמון in 1Ch 19:2, note that the former refers to the servants of David coming to the land of the sons of Ammon, while the latter to the servants of David departing for the land of the sons of Ammon. [Back]

(2) One difference between 2Sa 10:3 and 1Ch 19:3 is that the former uses אל חנון while the latter לחנון. Thus, in 2Sa 10:3 we read, ויאמרו שרי בני עמון אל חנון "And the princes of the sons of Ammon said towards Hanun," from which we could understand that the verse describes a message that they sent to the king. Moreover, in 1Ch 19:3 we read, ויאמרו שרי בני עמון לחנון "And the princes of the sons of Ammon said to Hanun," from which we could infer that the verse speaks of something that they spoke directly to the king. Then, it would appear that 2Sa 10:3 took place before 1Ch 19:3. Evidence that 2Sa 10:3 and 1Ch 19:3 do not correspond to the same event is also the fact that in the former verse the Ammonite leaders regarded David's men as spies of the city, while in the latter as spies of the land. The two verses are compared side-by-side in the following table.

(2Sa 10:3) ויאמרו שרי בני עמון ...

(1Ch 19:3) ויאמרו שרי בני עמון ...

(2Sa 10:3) ... אל חנון ...

(1Ch 19:3) ... לחנון ...

(2Sa 10:3) ... אדניהם ...

(2Sa 10:3) ... המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלוא בעבור ...

(1Ch 19:3) ... המכבד דויד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים הלא בעבור ...

(2Sa 10:3) ... חקר ...

(1Ch 19:3) ... לחקר ...

(2Sa 10:3) ... את העיר ...

(2Sa 10:3) ... ולרגלה ולהפכה שלח דוד את עבדיו אליך

(1Ch 19:3) ... ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך

[Back]

(3) 2Sa 10:6-14, 1Ch 19:6-15, 2Sa 10:15-18, and 1Ch 19:16-18 are understood here to describe four different events. The Syrians must have considered themselves much stronger than the Israelites, for they kept fighting Israel. Given their large numbers of foot soldiers, horsemen, and chariots, the Syrians were probably unable to see how Israel could defeat them. Israel defeated them because the Lord was with them, not because of their strength.

Assuming that the Ammonites sought help first from close by kingdoms and then from more remote kingdoms, 2Sa 10:6-14 precedes 1Ch 19:6-15. Evidence that 2Sa 10:6-14 and 1Ch 19:6-15 describe different battles is as follows.

A comparison of 2Sa 10:6 and 1Ch 19:6-7 is given in the following table.

(2Sa 10:6) ויראו בני עמון כי ...

(1Ch 19:6) ויראו בני עמון כי ...

(1Ch 19:6) ... התבאשו עם דויד ...

(2Sa 10:6) ... נבאשו בדוד ...

(2Sa 10:6) ... וישלחו בני עמון ...

(1Ch 19:6) ... וישלח חנון ובני עמון ...

(1Ch 19:6) ... אלף ככר כסף לשכר להם מן ארם נהרים ומן ארם מעכה ומצובה רכב ופרשים ...

(2Sa 10:6) ... וישכרו ...

(1Ch 19:7) וישכרו ...

(1Ch 19:7) ... להם ...

(2Sa 10:6) ... את ארם בית רחוב ואת ארם צובא עשרים אלף רגלי ...

(1Ch 19:7) ... שנים ושלשים אלף רכב ...

(2Sa 10:6) ... ואת מלך מעכה ...

(1Ch 19:7) ... ואת מלך מעכה ...

(2Sa 10:6) ... אלף איש ...

(1Ch 19:7) ... ואת עמו ...

(2Sa 10:6) ... ואיש טוב שנים עשר אלף איש

(1Ch 19:7) ... ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני עמון נאספו מעריהם ויבאו למלחמה

[Back]

(4) The similarity of 2Sa 10:7 and 1Ch 19:8 emphasize that David responded the same way in the context of 2Sa 10:6 and in the context of 1Ch 19:6-7. Comparing הצבא הגברים in 2Sa 10:7 with צבא הגבורים in 1Ch 19:8, note that גברים functions as an adjective and גבורים as a substantive. The former phrase means, "the mighty army" while the latter, "the army of mighty men."

(2Sa 10:7) וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל ...

(1Ch 19:8) וישמע דויד וישלח את יואב ואת כל ...

(2Sa 10:7) ... הצבא הגברים

(1Ch 19:8) ... צבא הגבורים

[Back]

(5) 2Sa 10:8 and 1Ch 19:9 indicate that the locations of the battles of 2Sa 10:8-14 and 1Ch 19:9-15 were similar but different. Note that השער "the gate" in 2Sa 10:8 refers to a city, as could be seen also in 2Sa 10:14. In the context of 2Sa 10, that city is the city of 2Sa 10:3, which must have been Rabbah (2Sa 11:1). However, in the context of the other battle, העיר "the city" in 1Ch 19:9 refers to מידבא "Medeba" (1Ch 19:7). In both cases, the battle plans were similar: the Syrians were to attack Israel from one side and the Ammonites from the opposite side, with support from a nearby fortified city. The two verses are compared in the following table.

(2Sa 10:8) ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח ...

(1Ch 19:9) ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח ...

(2Sa 10:8) ... השער ...

(1Ch 19:9) ... העיר ...

(2Sa 10:8) ... וארם צובא ורחוב ואיש טוב ומעכה ...

(1Ch 19:9) ... והמלכים אשר באו ...

(2Sa 10:8) ... לבדם בשדה

(1Ch 19:9) ... לבדם בשדה

[Back]

(6) The battles of 2Sa 10:8-14 and 1Ch 19:9-15 had similar plans. See the note (5) above for the plans of the Syrians and the Ammonites. That the plans of the Israelites for the two battles were similar is emphasized by the fact that 2Sa 10:9-12 and 1Ch 19:10-13 are nearly identical; see the following table for a comparison of 2Sa 10:9-12 and 1Ch 19:10-13.

(2Sa 10:9) וירא יואב כי היתה ...

(1Ch 19:10) וירא יואב כי היתה ...

(2Sa 10:9) ... אליו פני המלחמה ...

(1Ch 19:10) ... פני המלחמה אליו ...

(2Sa 10:9) ... מפנים ומאחור ...

(1Ch 19:10) ... פנים ואחור ...

(2Sa 10:9) ... ויבחר מכל ...

(1Ch 19:10) ... ויבחר מכל ...

(2Sa 10:9) ... בחורי ...

(1Ch 19:10) ... בחור ...

(2Sa 10:9) ... בישראל ויערך לקראת ארם

(1Ch 19:10) ... בישראל ויערך לקראת ארם

(2Sa 10:10) ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ...

(1Ch 19:11) ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ...

(2Sa 10:10) ... ויערך ...

(1Ch 19:11) ... ויערכו ...

(2Sa 10:10) ... לקראת בני עמון

(1Ch 19:11) ... לקראת בני עמון

(2Sa 10:11) ויאמר אם תחזק ...

(1Ch 19:12) ויאמר אם תחזק ...

(2Sa 10:11) ... ארם ממני ...

(1Ch 19:12) ... ממני ארם ...

(2Sa 10:11) ... והיתה לי ...

(1Ch 19:12) ... והיית לי ...

(2Sa 10:11) ... לישועה ...

(1Ch 19:12) ... לתשועה ...

(2Sa 10:11) ... ואם בני עמון יחזקו ממך ...

(1Ch 19:12) ... ואם בני עמון יחזקו ממך ...

(2Sa 10:11) ... והלכתי להושיע לך

(1Ch 19:12) ... והושעתיך

(2Sa 10:12) חזק ...

(1Ch 19:13) חזק ...

(2Sa 10:12) ... ונתחזק ...

(1Ch 19:13) ... ונתחזקה ...

(2Sa 10:12) ... בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה ...

(1Ch 19:13) ... בעד עמנו ובעד ערי אלהינו ויהוה ...

(2Sa 10:12) ... יעשה הטוב בעיניו

(1Ch 19:13) ... הטוב בעיניו יעשה

[Back]

(7) Considering the battles of 2Sa 10:8-14 and 1Ch 19:9-15, their outcome was similar, as could be seen in 2Sa 10:13-14 and 1Ch 19:14-15. Comparing the form ינסו of 2Sa 10:13-14 with ינוסו of 1Ch 19:14-15, it can be seen that the latter adds more emphasis to the fact that the Syrians and the Ammonites fled; perhaps, they were in more hurry to escape after the battle of 1Ch 19:9-15. While at the time of 1Ch 19:15 the Ammonites went העירה "towards the city", at the time of 2Sa 10:14 they went to the city.

(2Sa 10:13) ויגש יואב והעם אשר עמו ...

(1Ch 19:14) ויגש יואב והעם אשר עמו ...

(1Ch 19:14) ... לפני ארם ...

(2Sa 10:13) ... למלחמה ...

(1Ch 19:14) ... למלחמה ...

(2Sa 10:13) ... בארם ...

(2Sa 10:13) ... וינסו מפניו

(1Ch 19:14) ... וינוסו מפניו

(2Sa 10:14) ובני עמון ראו כי נס ארם וינסו ...

(1Ch 19:15) ובני עמון ראו כי נס ארם וינוסו ...

(1Ch 19:15) ... גם הם ...

(2Sa 10:14) ... מפני אבישי ...

(1Ch 19:15) ... מפני אבשי ...

(1Ch 19:15) ... אחיו ...

(2Sa 10:14) ... ויבאו ...

(1Ch 19:15) ... ויבאו ...

(1Ch 19:15) ... העירה ...

(2Sa 10:14) ... העיר ...

(2Sa 10:14) ... וישב יואב מעל בני עמון ...

(2Sa 10:14) ... ויבא ...

(1Ch 19:15) ... ויבא ...

(1Ch 19:15) ... יואב ...

(2Sa 10:14) ... ירושלם

(1Ch 19:15) ... ירושלם

[Back]

(8) As mentioned also in the note (3), 2Sa 10:15-18 and 1Ch 19:16-18 are understood here to refer to different occasions. Several indications that the two passages refer to different occasions are as follows:

When the enemies of Israel saw that they failed to defeat them, they sought to get stronger by making alliances with other nations. So Ps 83:3-8 (83:4-9) and Ps 60:1 (60:2) fit the time of 1Ch 19:16-18. Note that the Ammonites were descendants of Lot and Ps 83:8 (9) states explicitly that the alliance was helping Lot's descendants. Now David had some other conflicts with Edom before the time of Ps 60:1 (60:2); see the note (11) on 2Sa 8:13 and 1Ch 18:12 in the article comparing 2Sa 8:1-10:1 and 1Ch 18:1-19:1.

The next table compares 2Sa 10:15-16 and 1Ch 19:16.

(2Sa 10:15) וירא ארם כי נגף לפני ישראל ...

(1Ch 19:16) וירא ארם כי נגפו לפני ישראל ...

(2Sa 10:15) ... ויאספו יחד

(2Sa 10:16) וישלח הדדעזר ...

(1Ch 19:16) ... וישלחו מלאכים ויוציאו את ארם אשר מעבר הנהר ...

(2Sa 10:16) ... ויצא את ארם אשר מעבר הנהר ויבאו חילם ...

(2Sa 10:16) ... ושובך ...

(1Ch 19:16) ... ושופך ...

(2Sa 10:16) ... שר צבא הדדעזר לפניהם

(1Ch 19:16) ... שר צבא הדדעזר לפניהם

[Back]

(9) The next table compares 2Sa 10:17 and 1Ch 19:17.

(2Sa 10:17) ויגד לדוד ויאסף את כל ישראל ויעבר ...

(1Ch 19:17) ויגד לדויד ויאסף את כל ישראל ויעבר ...

(2Sa 10:17) ... את ...

(2Sa 10:17) ... הירדן ויבא ...

(1Ch 19:17) ... הירדן ויבא ...

(1Ch 19:17) ... אלהם ...

(2Sa 10:17) ... חלאמה ...

(1Ch 19:17) ... ויערך אלהם ויערך דויד לקראת ארם מלחמה ...

(2Sa 10:17) ... ויערכו ארם לקראת דוד ...

(2Sa 10:17) ... וילחמו עמו

(1Ch 19:17) ... וילחמו עמו

[Back]

(10) The next table compares 2Sa 10:18 and 1Ch 19:18. As indicated also in the note (8) above, 2Sa 10:18 and 1Ch 19:18 provide evidence that 2Sa 10:15-18 and 1Ch 19:16-18 do not refer to the same event. First, the commander of the Syrian army was שובך "Shobach" in one case (2Sa 10:18), but שופך "Shophach" in the other (1Ch 19:18). Moreover, in 2Sa 10:18 the Israelites destroyed 700 chariots and killed 40,000 horsemen, while in 1Ch 19:18 they destroyed 7,000 chariots and killed 40,000 foot soldiers.

Comparing מלפני in 1Ch 19:18 with מפני in 2Sa 10:18, note that the former emphasizes the Syrians fleeing while in the presence of the Israelites, while the latter emphasizes the Syrians fleeing so as to avoid getting into the presence of the Israelites; a discussion of these two forms appears in the note (12) on Ps 96:9 and 1Ch 16:30 in the article comparing 1Ch 16:7-36 with Ps 105:1-15, 96:1-13, 106:1, 47-48.

(2Sa 10:18) וינס ארם ...

(1Ch 19:18) וינס ארם ...

(1Ch 19:18) ... מלפני ...

(2Sa 10:18) ... מפני ...

(2Sa 10:18) ... ישראל ויהרג דוד מארם ...

(1Ch 19:18) ... ישראל ויהרג דויד מארם ...

(2Sa 10:18) ... שבע מאות רכב ...

(1Ch 19:18) ... שבעת אלפים רכב ...

(2Sa 10:18) ... וארבעים אלף פרשים ...

(1Ch 19:18) ... וארבעים אלף איש רגלי ...

(2Sa 10:18) ... ואת ...

(1Ch 19:18) ... ואת ...

(2Sa 10:18) ... שובך ...

(1Ch 19:18) ... שופך ...

(2Sa 10:18) ... שר ...

(1Ch 19:18) ... שר ...

(2Sa 10:18) ... צבאו ...

(1Ch 19:18) ... הצבא ...

(2Sa 10:18) ... הכה וימת ...

(1Ch 19:18) ... המית

(2Sa 10:18) ... שם

[Back]

(11) The following table compares the first parts of 2Sa 11:1 and 1Ch 20:1. A careful examination of the two verses reveals that the first part of 2Sa 11:1 took took place before 1Ch 20:1. Indeed, where 1Ch 20:1 has מלכים "kings", 2Sa 11:1 has מלאכים "messengers." Clearly, messengers normally preceded the kings. So the time when messengers would go out (2Sa 11:1) preceded the time when kings would go out (1Ch 20:1). It could be concluded that when David sent Joab, his servants, and the people (2Sa 11:1), they did not go right away to attack the Ammonites. Rather, Joab had first to gather all men of the army. Doubtless, this took some time and involved sending messengers. At the time when kings would go out, Joab led the army to the Ammonites (1Ch 20:1), so by that time the army was ready.

(2Sa 11:1) ויהי ...

(1Ch 20:1) ויהי ...

(2Sa 11:1) ... לתשובת ...

(1Ch 20:1) ... לעת תשובת ...

(2Sa 11:1) ... השנה לעת צאת ...

(1Ch 20:1) ... השנה לעת צאת ...

(2Sa 11:1) ... המלאכים ...

(1Ch 20:1) ... המלכים ...

(2Sa 11:1) ... וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל ...

(1Ch 20:1) ... וינהג יואב את חיל הצבא ...

[Back]

(12) Considering את בני עמון "the sons of Ammon" in 2Sa 11:1 and את ארץ בני עמון "the land of the sons of Ammon" in 1Ch 20:1, the two phrases are similar though with different emphasis. Indeed, note that the Hebrew phrase בני עמון "the sons of Ammon" typically refers to the nation of the sons of Ammon, though sometimes it denotes the land of the sons of Ammon (Eze 25:5, Zep 2:9) just as ארץ בני עמון. Thus, 2Sa 11:1 emphasizes that the Israelites were bringing ruin to the nation of the sons of Ammon, while 1Ch 20:1 states explicitly that Joab was ruining the land of that nation. [Back]

(13) Understanding יושב as a qal participle, 2Sa 11:1 states that David was staying in Jerusalem while Rabbah was besieged. Moreover, understanding ישב as a qal imperfect, 1Ch 20:1 mentions a period of time during which David was in Jerusalem and that was in between the beginning of the siege and the time when Rabbah was taken. The time from the beginning of the siege to the fall of Rabbah was rather long, for it corresponds to 2Sa 11:2-12:25. So after David's relationship with the Lord was restored and the Lord spoke favorably to him in 2Sa 12:25, he also gave him victory over Rabbah. [Back]

(14) Both 2Sa 12:31 and 1Ch 20:3 indicate that David exercised authority over the Ammonites and assigned them to labor involving sharp instruments (saws, axes, picks). Both ישר in 1Ch 20:3 and והעביר אותם במלכן in 2Sa 12:31 are understood to indicate that David ruled over the Ammonites, that he ensured that the Ammonites were under his authority. Note that ישר is understood here as the verb שרר "to rule," as in Jdg 9:22; an instance in which the verb refers very explicitly to one exercising authority over others appears in Nu 16:13. As for the word מלכן, note that one way to form nouns from Hebrew verbs is by adding the suffix ן. So מלכן was derived with the meaning "authority" from מלך "to reign", as authority is something that one reigns with. This derivation is similar to that of גרזן "axe" from גרז "to cut off," פעמן "bell" from פעם "to agitate," and קרבן "gift" from קרב "to approach, come near." [Back]


Home