Sequence of 2Sa 6:20-7:29 and 1Ch 16:43-17:27

Version Date: June 20, 2021.

(1Ch 16:43) וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד ...

(2Sa 6:20) וישב דוד ...

(2Sa 6:20) ... לברך את ביתו ...

(1Ch 16:43) ... לברך את ביתו

(2Sa 6:20) ... ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הרקים

(2Sa 6:21) ויאמר דוד אל מיכל לפני יהוה אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצות אתי נגיד על עם יהוה על ישראל ושחקתי לפני יהוה

(2Sa 6:22) ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר אמרת עמם אכבדה

(2Sa 6:23) ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה

(2Sa 7:1) ויהי כי ישב המלך בביתו ויהוה הניח לו מסביב מכל איביו

(1Ch 17:1) ויהי כאשר ישב דויד בביתו ...

(2Sa 7:2) ויאמר ...

(1Ch 17:1) ... ויאמר ...

(1Ch 17:1) ... דויד ...

(2Sa 7:2) ... המלך ...

(2Sa 7:2) ... אל נתן הנביא ...

(1Ch 17:1) ... אל נתן הנביא ...

(2Sa 7:2) ... ראה נא ...

(1Ch 17:1) ... הנה ...

(2Sa 7:2) ... אנכי יושב בבית ...

(1Ch 17:1) ... אנכי יושב בבית ...

(2Sa 7:2) ... ארזים ...

(1Ch 17:1) ... הארזים ...

(1Ch 17:1) ... וארון ברית יהוה1

(2Sa 7:2) ... וארון האלהים1

(2Sa 7:2) ... ישב בתוך היריעה

(1Ch 17:1) ... תחת יריעות

(2Sa 7:3) ויאמר נתן אל ...

(1Ch 17:2) ויאמר נתן אל ...

(1Ch 17:2) ... דויד ...

(2Sa 7:3) ... המלך ...

(2Sa 7:3) ... כל אשר בלבבך ...

(1Ch 17:2) ... כל אשר בלבבך ...

(2Sa 7:3) ... לך ...

(2Sa 7:3) ... עשה כי ...

(1Ch 17:2) ... עשה כי ...

(2Sa 7:3) ... יהוה ...

(1Ch 17:2) ... האלהים ...

(2Sa 7:3) ... עמך

(1Ch 17:2) ... עמך

(2Sa 7:4) ויהי בלילה ההוא ויהי דבר ...

(1Ch 17:3) ויהי בלילה ההוא ויהי דבר ...

(2Sa 7:4) ... יהוה ...

(1Ch 17:3) ... אלהים ...

(2Sa 7:4) ... אל נתן לאמר

(1Ch 17:3) ... אל נתן לאמר

(2Sa 7:5) לך ואמרת אל ...

(1Ch 17:4) לך ואמרת אל ...

(2Sa 7:5) ... עבדי אל דוד ...

(1Ch 17:4) ... דויד עבדי ...

(2Sa 7:5) ... כה אמר יהוה ...

(1Ch 17:4) ... כה אמר יהוה ...

(2Sa 7:5) ... האתה תבנה לי בית לשבתי

(1Ch 17:4) ... לא אתה תבנה לי הבית לשבת

(2Sa 7:6) כי לא ישבתי בבית ...

(1Ch 17:5) כי לא ישבתי בבית ...

(2Sa 7:6) ... למיום העלתי את ...2

(1Ch 17:5) ... מן היום אשר העליתי את ...2

(2Sa 7:6) ... בני ...

(2Sa 7:6) ... ישראל ...

(1Ch 17:5) ... ישראל ...

(2Sa 7:6) ... ממצרים ...

(2Sa 7:6) ... ועד היום הזה ואהיה ...

(1Ch 17:5) ... עד היום הזה ואהיה ...

(1Ch 17:5) ... מאהל אל אהל וממשכן

(2Sa 7:6) ... מתהלך באהל ובמשכן

(2Sa 7:7) בכל אשר התהלכתי בכל ...

(1Ch 17:6) בכל אשר התהלכתי בכל ...

(2Sa 7:7) ... בני ...

(2Sa 7:7) ... ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי ...

(1Ch 17:6) ... ישראל הדבר דברתי את אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי ...

(2Sa 7:7) ... את ישראל ...

(2Sa 7:7) ... לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים

(1Ch 17:6) ... לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים

(2Sa 7:8) ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה ...

(1Ch 17:7) ועתה כה תאמר לעבדי לדויד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה ...

(2Sa 7:8) ... מאחר ...

(1Ch 17:7) ... מן אחרי ...

(2Sa 7:8) ... הצאן להיות נגיד על עמי ...

(1Ch 17:7) ... הצאן להיות נגיד על עמי ...

(2Sa 7:8) ... על ...

(2Sa 7:8) ... ישראל

(1Ch 17:7) ... ישראל

(2Sa 7:9) ואהיה עמך בכל אשר הלכת ...

(1Ch 17:8) ואהיה עמך בכל אשר הלכת ...

(2Sa 7:9) ... ואכרתה ...3

(1Ch 17:8) ... ואכרית ...3

(2Sa 7:9) ... את כל איביך ...4

(1Ch 17:8) ... את כל אויביך ...4

(2Sa 7:9) ... מפניך ...

(1Ch 17:8) ... מפניך ...

(2Sa 7:9) ... ועשתי ...

(1Ch 17:8) ... ועשיתי ...

(2Sa 7:9) ... לך שם ...

(1Ch 17:8) ... לך שם ...

(2Sa 7:9) ... גדול ...

(2Sa 7:9) ... כשם ...

(1Ch 17:8) ... כשם ...

(2Sa 7:9) ... הגדלים ...

(1Ch 17:8) ... הגדולים ...

(2Sa 7:9) ... אשר בארץ

(1Ch 17:8) ... אשר בארץ

(2Sa 7:10) ושמתי מקום לעמי ...

(1Ch 17:9) ושמתי מקום לעמי ...

(2Sa 7:10) ... לישראל ...

(1Ch 17:9) ... ישראל ...

(2Sa 7:10) ... ונטעתיו ...

(1Ch 17:9) ... ונטעתיהו ...

(2Sa 7:10) ... ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ...

(1Ch 17:9) ... ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ...

(2Sa 7:10) ... ולא יסיפו ...

(1Ch 17:9) ... ולא יוסיפו ...

(2Sa 7:10) ... בני עולה ...

(1Ch 17:9) ... בני עולה ...

(2Sa 7:10) ... לענותו ...

(1Ch 17:9) ... לבלתו ...

(2Sa 7:10) ... כאשר בראשונה

(1Ch 17:9) ... כאשר בראשונה

(2Sa 7:11) ולמן היום ...

(1Ch 17:10) ולמימים ...

(2Sa 7:11) ... אשר צויתי שפטים על עמי ישראל ...

(1Ch 17:10) ... אשר צויתי שפטים על עמי ישראל ...

(2Sa 7:11) ... והניחתי לך מכל איביך ...

(1Ch 17:10) ... והכנעתי את כל אויביך ...

(1Ch 17:10) ... ואגד לך ובית יבנה לך יהוה

(2Sa 7:11) ... והגיד לך יהוה כי בית יעשה לך יהוה5

(2Sa 7:12) כי ימלאו ...

(1Ch 17:11) והיה כי מלאו ...

(2Sa 7:12) ... ימיך ...

(1Ch 17:11) ... ימיך ...

(1Ch 17:11) ... ללכת עם אבתיך ...

(2Sa 7:12) ... ושכבת את אבתיך ...

(2Sa 7:12) ... והקימתי ...

(1Ch 17:11) ... והקימותי ...

(2Sa 7:12) ... את זרעך אחריך ...

(1Ch 17:11) ... את זרעך אחריך ...

(1Ch 17:11) ... אשר יהיה מבניך ...

(2Sa 7:12) ... אשר יצא ממעיך ...

(2Sa 7:12) ... והכינתי ...

(1Ch 17:11) ... והכינותי ...

(2Sa 7:12) ... את ממלכתו

(1Ch 17:11) ... את מלכותו

(2Sa 7:13) הוא יבנה ...

(1Ch 17:12) הוא יבנה ...

(1Ch 17:12) ... לי ...

(2Sa 7:13) ... בית ...

(1Ch 17:12) ... בית ...

(2Sa 7:13) ... לשמי ...

(2Sa 7:13) ... וכננתי את ...

(1Ch 17:12) ... וכננתי את ...

(2Sa 7:13) ... כסא ...

(1Ch 17:12) ... כסאו ...

(2Sa 7:13) ... ממלכתו ...

(2Sa 7:13) ... עד עולם

(1Ch 17:12) ... עד עולם

(2Sa 7:14) אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן ...

(1Ch 17:13) אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן ...

(2Sa 7:14) ... אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם

(2Sa 7:15) וחסדי לא ...

(1Ch 17:13) ... וחסדי לא ...

(2Sa 7:15) ... יסור ממנו ...

(1Ch 17:13) ... אסיר מעמו ...

(2Sa 7:15) ... כאשר הסרתי ...

(1Ch 17:13) ... כאשר הסירותי ...

(1Ch 17:13) ... מאשר היה לפניך

(2Sa 7:15) ... מעם שאול אשר הסרתי מלפניך

(1Ch 17:14) והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם

(2Sa 7:16) ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם

(2Sa 7:17) ככל הדברים האלה וככל ...

(1Ch 17:15) ככל הדברים האלה וככל ...

(2Sa 7:17) ... החזיון ...

(1Ch 17:15) ... החזון ...

(2Sa 7:17) ... הזה כן דבר נתן אל דוד

(1Ch 17:15) ... הזה כן דבר נתן אל דויד

(2Sa 7:18) ויבא המלך דוד וישב לפני יהוה ויאמר מי ...

(1Ch 17:16) ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי ...

(2Sa 7:18) ... אנכי ...

(1Ch 17:16) ... אני ...

(2Sa 7:18) ... אדני ...

(2Sa 7:18) ... יהוה ...

(1Ch 17:16) ... יהוה ...

(1Ch 17:16) ... אלהים ...

(2Sa 7:18) ... ומי ביתי כי הביאתני עד הלם

(1Ch 17:16) ... ומי ביתי כי הביאתני עד הלם

(2Sa 7:19) ותקטן ...

(1Ch 17:17) ותקטן ...

(2Sa 7:19) ... עוד ...

(2Sa 7:19) ... זאת בעיניך ...

(1Ch 17:17) ... זאת בעיניך ...

(2Sa 7:19) ... אדני יהוה ...

(1Ch 17:17) ... אלהים ...

(1Ch 17:17) ... ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים6

(2Sa 7:19) ... ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה6

(2Sa 7:20) ומה ...

(1Ch 17:18) מה ...

(2Sa 7:20) ... יוסיף ...

(1Ch 17:18) ... יוסיף ...

(2Sa 7:20) ... דוד עוד ...

(1Ch 17:18) ... עוד דויד ...

(2Sa 7:20) ... לדבר ...

(2Sa 7:20) ... אליך ...

(1Ch 17:18) ... אליך ...

(1Ch 17:18) ... לכבוד את עבדך ...

(2Sa 7:20) ... ואתה ...

(1Ch 17:18) ... ואתה ...

(2Sa 7:20) ... ידעת את עבדך ...

(1Ch 17:18) ... את עבדך ידעת

(2Sa 7:20) ... אדני יהוה

(1Ch 17:19) יהוה ...

(2Sa 7:21) בעבור ...

(1Ch 17:19) ... בעבור ...

(2Sa 7:21) ... דברך ...

(1Ch 17:19) ... עבדך ...

(2Sa 7:21) ... וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת ...

(1Ch 17:19) ... וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת ...

(2Sa 7:21) ... להודיע ...

(1Ch 17:19) ... להדיע ...

(2Sa 7:21) ... את עבדך

(1Ch 17:19) ... את כל הגדלות

(2Sa 7:22) על כן גדלת יהוה אלהים כי ...

(1Ch 17:20) יהוה ...

(2Sa 7:22) ... אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו

(1Ch 17:20) ... אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו

(2Sa 7:23) ומי כעמך ...

(1Ch 17:21) ומי כעמך ...

(2Sa 7:23) ... כישראל ...

(1Ch 17:21) ... ישראל ...

(2Sa 7:23) ... גוי אחד בארץ אשר ...

(1Ch 17:21) ... גוי אחד בארץ אשר ...

(2Sa 7:23) ... הלכו ...

(1Ch 17:21) ... הלך ...

(2Sa 7:23) ... אלהים ...

(1Ch 17:21) ... האלהים ...

(2Sa 7:23) ... לפדות לו ...

(1Ch 17:21) ... לפדות לו ...

(2Sa 7:23) ... לעם ...

(1Ch 17:21) ... עם ...

(2Sa 7:23) ... ולשום ...

(1Ch 17:21) ... לשום ...

(2Sa 7:23) ... לו ...7

(1Ch 17:21) ... לך ...7

(2Sa 7:23) ... שם ...

(1Ch 17:21) ... שם ...

(1Ch 17:21) ... גדלות ונראות ...

(2Sa 7:23) ... ולעשות לכם הגדולה ונראות לארצך ...

(1Ch 17:21) ... לגרש ...

(2Sa 7:23) ... מפני עמך אשר פדית ...

(1Ch 17:21) ... מפני עמך אשר פדית ...

(2Sa 7:23) ... לך ...

(2Sa 7:23) ... ממצרים גוים ...

(1Ch 17:21) ... ממצרים גוים

(2Sa 7:23) ... ואלהיו

(1Ch 17:22) ותתן ...

(2Sa 7:24) ותכונן לך ...

(2Sa 7:24) ... את עמך ישראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים

(1Ch 17:22) ... את עמך ישראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים

(2Sa 7:25) ועתה יהוה ...8

(1Ch 17:23) ועתה יהוה ...8

(2Sa 7:25) ... אלהים ...

(2Sa 7:25) ... הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו ...

(1Ch 17:23) ... הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו ...

(1Ch 17:23) ... יאמן ...

(2Sa 7:25) ... הקם ...

(2Sa 7:25) ... עד עולם ועשה כאשר דברת

(1Ch 17:23) ... עד עולם ועשה כאשר דברת

(1Ch 17:24) ויאמן ...

(2Sa 7:26) ויגדל שמך עד עולם לאמר יהוה צבאות ...

(1Ch 17:24) ... ויגדל שמך עד עולם לאמר יהוה צבאות ...

(1Ch 17:24) ... אלהי ישראל ...

(2Sa 7:26) ... אלהים על ישראל ...

(1Ch 17:24) ... אלהים לישראל ...

(2Sa 7:26) ... ובית ...

(1Ch 17:24) ... ובית ...

(2Sa 7:26) ... עבדך דוד ...

(1Ch 17:24) ... דויד עבדך ...

(2Sa 7:26) ... יהיה ...

(2Sa 7:26) ... נכון לפניך

(1Ch 17:24) ... נכון לפניך

(2Sa 7:27) כי אתה ...

(1Ch 17:25) כי אתה ...

(2Sa 7:27) ... יהוה צבאות אלהי ישראל ...

(1Ch 17:25) ... אלהי ...

(2Sa 7:27) ... גליתה ...

(1Ch 17:25) ... גלית ...

(2Sa 7:27) ... את אזן עבדך ...

(1Ch 17:25) ... את אזן עבדך ...

(1Ch 17:25) ... לבנות לו בית ...

(2Sa 7:27) ... לאמר בית אבנה לך ...

(2Sa 7:27) ... על כן מצא עבדך ...

(1Ch 17:25) ... על כן מצא עבדך ...

(2Sa 7:27) ... את לבו ...

(2Sa 7:27) ... להתפלל ...

(1Ch 17:25) ... להתפלל ...

(2Sa 7:27) ... אליך ...

(1Ch 17:25) ... לפניך

(2Sa 7:27) ... את התפלה הזאת

(2Sa 7:28) ועתה ...

(1Ch 17:26) ועתה ...

(2Sa 7:28) ... אדני ...

(2Sa 7:28) ... יהוה אתה הוא האלהים ...

(1Ch 17:26) ... יהוה אתה הוא האלהים ...

(2Sa 7:28) ... ודבריך יהיו אמת ...

(2Sa 7:28) ... ותדבר ...

(1Ch 17:26) ... ותדבר ...

(2Sa 7:28) ... אל ...9

(1Ch 17:26) ... על ...9

(2Sa 7:28) ... עבדך ...

(1Ch 17:26) ... עבדך ...

(2Sa 7:28) ... את ...

(2Sa 7:28) ... הטובה הזאת

(1Ch 17:26) ... הטובה הזאת

(2Sa 7:29) ועתה ...

(1Ch 17:27) ועתה ...

(2Sa 7:29) ... הואל וברך ...10

(1Ch 17:27) ... הואלת לברך ...10

(2Sa 7:29) ... את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה ...

(1Ch 17:27) ... את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה ...

(2Sa 7:29) ... אדני ...

(2Sa 7:29) ... יהוה דברת ...

(1Ch 17:27) ... יהוה ...

(1Ch 17:27) ... ברכת ...

(2Sa 7:29) ... ומברכתך יברך בית עבדך לעולם11

(1Ch 17:27) ... ומברך לעולם11Notes:

(1) Comparing וארון ברית יהוה in 1Ch 17:1 and וארון האלהים in 2Sa 7:2, it may be that what David said was, וארון ברית יהוה ארון האלהים. [Back]

(2) When comparing certain segments of text, such as in 2Sa 7:6 and 1Ch 17:5, it would appear that the Lord had a way of emphasizing almost all of his words. This could be concluded by noting that what is less emphasized in one account, receives more emphasis in the other. For example, when comparing למיום העלתי את בני ישראל ממצרים in 2Sa 7:6 with מן היום אשר העליתי את ישראל in 1Ch 17:5, it can be seen that time has a greater emphasis in 1Ch 17:5, for מן היום אשר העליתי is longer than למיום העלתי. The action of the Lord by which he took Israel from Egypt is also emphasized in 1Ch 17:5, for העליתי is not contracted. However, 2Sa 7:6 has בני ישראל instead of ישראל, emphasizing in this way Israel; it also gives some emphasis to the place from which Israel was set free (Egypt) by mentioning it explicitly. The following table summarizes these remarks; emphasis is indicated in red.

   

2Sa 7:6

1Ch 17:5

למיום

מן היום אשר

העלתי

העליתי

את בני ישראל

את ישראל

ממצרים

[Back]

(3) As written, the form אכרתה of 2Sa 7:9 could be parsed as a qal imperfect form with paragogic heh. However, אכרית in 1Ch 17:8 is a hiphil form. Assuming that the dialect spoken at that time was not entirely identical to Biblical Hebrew, it would follow that what the Lord said is accurately conveyed in Biblical Hebrew with either a qal or a hiphil form of כרת. [Back]

(4) It could be noted that 2Sa 7:9-10 and 1Ch 17:8-9 contain a segment of text in which words which receive less emphasis in one account have more emphasis in the other; see also the example in the note (2). In the following table, words that receive more emphasis are marked in red.

   

2Sa 7:9-10

1Ch 17:8-9

ואכרתה

ואכרית

את כל איביך מפניך

את כל אויביך מפניך

ועשתי לך

ועשיתי לך

שם גדול

שם

כשם הגדלים אשר בארץ

כשם הגדולים אשר בארץ

ושמתי מקום לעמי לישראל

ושמתי מקום לעמי ישראל

ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד

ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד

ולא יסיפו בני עולה

ולא יוסיפו בני עולה

לענותו

לבלתו

כאשר בראשונה

כאשר בראשונה

[Back]

(5) Note that והגיד לך יהוה כי בית יעשה לך יהוה in 2Sa 7:11 and ואגד לך ובית יבנה לך יהוה in 1Ch 17:10 are understood here to be two different statements. The former statement is, "and the LORD hast told thee that the LORD will make thee a house", while the latter statement is, "and the LORD telleth thee that the LORD will also build thee a house." Thus, in 2Sa 7:11 the Lord reminded David of an earlier promise and in 1Ch 17:10 he reinstated it. That the Lord had spoken before about the house of David can be seen in several passages. King Saul was told that his kingdom will not last and that another person will reign over Israel in 1Sa 13:13-14, 15:28. At the Lord's command, David was anointed in 1Sa 16:13, and the fact that he would reign in the place of Saul became well known (1Sa 23:17, 24:20 (24:21), 28:17, 2Sa 3:17-18, 5:2). Now 1Sa 13:13-14 implied that the one reigning in the place of Saul would have an eternal kingdom. This indicated that David would have descendants, and thus a house. So, the Lord indicated that he will make a house for David a long time before 2Sa 7 and 1Ch 17. [Back]

(6) Note that 2Sa 7:19 and 1Ch 17:17 record different segments of the prayer of David. The second half of 1Ch 17:17 states, ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים "And thou hast spoken concerning the house of thy servant for a great while to come, and hast shown me things pertaining to the life of the Man from on high, O LORD God." Note that כתור was derived from the verb תור "to go about" with the meaning "according to the going about", that is, "pertaining to the life". The second half of 2Sa 7:19 states, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה "And thou hast spoken also to the the house of thy servant for a great while to come, even this law of man, O Lord GOD." Thus, David speaks about the Messiah at the end of 1Ch 17:17, but about the law at the end of 2Sa 7:19, for God's word is spoken to all generations. [Back]

(7) Considering 2Sa 7:23 and 1Ch 17:21, it may be that David said ולשום שם instead of ולשום לו שם or לשום לך שם, and לו and לך were added to clarify the meaning of David's words. [Back]

(8) 2Sa 7:25 and 1Ch 17:23 are not described precisely as a petition of David that God would do what he had promised, but as words indicating that he agreed with God's plan and was eager to see it carried out. 1Ch 17:27 indicates that David believed that God would do what he had promised. [Back]

(9) Considering אל in 2Sa 7:28 and על in 1Ch 17:26, it is possible that the words of David in his dialect could be rendered with either אל "to" or על "concerning" in Biblical Hebrew. [Back]

(10) 1Ch 17:27 is not a petition but a statement indicating that David trusted that the Lord would fulfill his promise. Therefore, when comparing הואל וברך in 2Sa 7:29 with הואלת לברך in 1Ch 17:27, it can be concluded that הואל and ברך of 2Sa 7:29 are infinitive absolute forms. Thus, 2Sa 7:29 states, "With favor and blessing of the house of thy servant that it may be forever before thee, for thou art the Lord God, hast thou spoken, and the house of thy servant will be blessed with thy blessing forever." [Back]

(11) Note that ומברך לעולם in 1Ch 17:27 is interpreted here as a more compact way of stating the same as ומברכתך יברך בית עבדך לעולם in 2Sa 7:29. Moreover, הואל וברך ... יהוה דברת in 2Sa 7:29 and הואלת לברך ... יהוה in 1Ch 17:27 are seen as two similar ways of phrasing what David said at that time. As indicated also in the note (10) above, 2Sa 7:29 is understood as stating, "With favor and blessing of the house of thy servant that it may be forever before thee, for thou art the Lord God, hast thou spoken. Thou hast blessed, and the house of thy servant will be blessed with thy blessing forever." Moreover, 1Ch 17:27 is understood as stating, "Thou hast been pleased to bless the house of thy servant that it may be forever before thee, for thou art the Lord God. Thou hast blessed, and the house of thy servant will be blessed with thy blessing forever." [Back]


Home