Sequence of the Hebrew Text of 2Sa 6:12b-19 and 1Ch 15:15-16:3

Version Date: May 8, 2021.

(2Sa 6:12) ... וילך דוד ויעל את ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד בשמחה

(1Ch 15:15) וישאו בני הלוים את ארון האלהים כאשר צוה משה כדבר יהוה בכתפם במטות עליהם

(1Ch 15:16) ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את אחיהם המשררים בכלי שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להרים בקול לשמחה

(1Ch 15:17) ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהו ומן בני מררי אחיהם איתן בן קושיהו

(1Ch 15:18) ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים

(1Ch 15:19) והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע

(1Ch 15:20) וזכריה ועזיאל ושמירמות ויחיאל ועני ואליאב ומעשיהו ובניהו בנבלים על עלמות

(1Ch 15:21) ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על השמינית לנצח

(1Ch 15:22) וכנניהו שר הלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא

(1Ch 15:23) וברכיה ואלקנה שערים לארון

(1Ch 15:24) ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצצרים בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון

(1Ch 15:25) ויהי דויד וזקני ישראל ושרי האלפים ההלכים להעלות את ארון ברית יהוה מן בית עבד אדם בשמחה

(2Sa 6:13) ויהי כי צעדו נשאי ארון יהוה ששה צעדים ויזבח שור ומריא

(1Ch 15:26) ויהי בעזר האלהים את הלוים נשאי ארון ברית יהוה ויזבחו שבעה פרים ושבעה אילים

(2Sa 6:14) ודוד מכרכר בכל עז לפני יהוה ...

(1Ch 15:27) ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשאים את הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ...

(1Ch 15:27) ... ועל דויד ...

(2Sa 6:14) ... ודוד חגור ...

(2Sa 6:14) ... אפוד בד

(1Ch 15:27) ... אפוד בד

(2Sa 6:15) ודוד ...

(2Sa 6:15) ... וכל ...

(1Ch 15:28) וכל ...

(2Sa 6:15) ... בית ...

(2Sa 6:15) ... ישראל מעלים את ארון ...

(1Ch 15:28) ... ישראל מעלים את ארון ...

(2Sa 6:15) ... יהוה ...

(1Ch 15:28) ... ברית יהוה ...

(2Sa 6:15) ... בתרועה ובקול שופר

(1Ch 15:28) ... בתרועה ובקול שופר ...

(1Ch 15:28) ... ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות

(1Ch 15:29) ויהי ארון ברית יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דויד מרקד ומשחק ותבז לו בלבה1

(2Sa 6:16) והיה ארון יהוה בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבה1

(2Sa 6:17) ויבאו את ארון ...

(1Ch 16:1) ויביאו את ארון ...

(2Sa 6:17) ... יהוה ...

(1Ch 16:1) ... האלהים ...

(2Sa 6:17) ... ויצגו אתו ...

(1Ch 16:1) ... ויציגו אתו ...

(2Sa 6:17) ... במקומו ...

(2Sa 6:17) ... בתוך האהל אשר נטה לו דוד ...

(1Ch 16:1) ... בתוך האהל אשר נטה לו דויד ...

(2Sa 6:17) ... ויעל דוד עלות לפני יהוה ושלמים

(1Ch 16:1) ... ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים

(2Sa 6:18) ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה ...

(1Ch 16:2) ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה

(2Sa 6:18) ... צבאות

(2Sa 6:19) ויחלק ...

(1Ch 16:3) ויחלק ...

(2Sa 6:19) ... לכל העם ...

(2Sa 6:19) ... לכל המון ישראל ...

(1Ch 16:3) ... לכל איש ישראל ...

(2Sa 6:19) ... למאיש ועד אשה לאיש ...

(1Ch 16:3) ... מאיש ועד אשה לאיש ...

(2Sa 6:19) ... חלת לחם ...

(1Ch 16:3) ... ככר לחם ...

(2Sa 6:19) ... אחת ...

(2Sa 6:19) ... ואשפר ...

(1Ch 16:3) ... ואשפר ...

(2Sa 6:19) ... אחד ...

(2Sa 6:19) ... ואשישה ...

(1Ch 16:3) ... ואשישה

(2Sa 6:19) ... אחת וילך כל העם איש לביתוNotes:

(1) 1Ch 15:29 is understood here as referring to the time when the ark was entering the City of David, while 2Sa 6:16 as referring to a somewhat later time when the ark was arriving to its destination. Under this interpretation, Michal's feelings were persistent; she kept disapproving David while the ark was being carried though the City of David. [Back]


Home